Sunday, September 20, 2009

တရားစြမ္းရည္စစ္ ျပိဳင္ပြဲဆိုဘဲ.....

ၫႊန္ၾကားလႊာအမွတ္ (၅ဝ) အဆက္

အထက္ပါ ၫႊန္ၾကားလႊာတုိ႔တြင္ အခ်ဳပ္ကုိၾကည့္လွ်င္

၁။ ဆူးေလဦးျမင့္သိန္း၏ ေထရဝါဒအမည္ခံ တရားဓမၼမ်ားကုိ အဓမၼဝါဒ၊ အဝိနယဝါဒမ်ားအျဖစ္ ဆုံးျဖတ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ျဖစ္သည္ဟု ေတြ႔ျမင္ၾကရပါသည္။
၂။ ယင္းအဓမၼဝါဒ၊ အဝိနယဝါဒမ်ားကို ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းလုံး၌ တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားၿပီး ျဖစ္သည္ဟု ေတြ႔ျမင္ၾကရပါသည္။
၃။ ဆူးေလဦးျမင့္သိန္း၏ ေထရဝါဒအမည္ခံတရားဓမၼမ်ားကို ေဟာေျပာခြင့္၊ ျဖန္႔ခ်ိခြင့္၊ မျပဳၾကရဟု ေတြ႔ျမင္ၾကရပါသည္။
၄။ ယင္းအဓမၼဝါဒ၊ အဝိနယဝါဒမ်ားကုိ ေဟာေျပာျခင္း၊ ေရးသားျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ တိတ္ေခြဖြင့္ျခင္း၊ သင္တန္းေပးျခင္း စသည္တုိ႔ကို ကုိယ္တုိင္လည္း မျပဳၾကရ။ ပတ္သက္သူမ်ားကုိလည္း မျပဳလုပ္ေစရဟု ေတြ႔ျမင္ၾကရပါသည္။
၅။ ထုိဝါဒႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားကုိ ဖ်က္သိမ္းၾကရမည္ဟု ေတြ႔ျမင္ၾကရပါသည္။
၆။ အထက္ပါတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အခက္အခဲရွိေနပါက သက္ဆုိင္ရာ ေကာင္စီႏွင့္ တုိင္ပင္၍ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ဟု ေတြ႔ျမင္ၾကရပါသည္။

ထုိစဥ္က ထုိသုိ႔ပင္ ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းလုံးမွာ တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားျခင္းကို ခံၾကရပါေသာ္လည္း ေဟာေျပာျခင္း ေရးသားျခင္း ေဆြးေႏြးျခင္း တိတ္ေခြဖြင့္ျခင္း သင္တန္းေပးျခင္း စသည္တုိ႔ကုိ မျပဳလုပ္ၾကရပါေသာ္လည္း- ထုိဝါဒႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားကုိ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ၾကသျဖင့္ ပ်က္စီးခဲ့ၾကရပါေသာ္လည္း - ထုိဝါဒႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားသည္ အမွန္အားျဖင့္ မပ်က္ခဲ့ၾကေၾကာင္းကုိလည္း သိျမင္ၾကရၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ေဟာေျပာျခင္း စသည္မ်ား ဆက္လက္ရွိေနခဲ့ေၾကေၾကာင္းကုိလည္း သိျမင္ၾကရၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းလုံး၌ ျပန္႕ႏွံ႔ေန႐ုံမွ်မက အျခားႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ပင္ ျပန္႔ႏွံ႔ေနၾကၿပီျဖစ္၍ ကမၻာသုိ႔တုိင္ေအာင္ပင္ ျပန္႔ႏွံ႔ေနၾကၿပီျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း သိျမင္ၾကရၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

သုိ႔ျဖစ္ပါ၍
၁၃၄၄-ခုႏွစ္က အဓမၼဝါဒျဖစ္ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ထားၿပီးေသာ ယခုအခါတြင္ ပစၥဳပၸန္ကမၼဝါဒ ဗုဒၶဘာသာအမည္ျဖင့္ ျပန္လည္ထြန္းကား ေစာ္ကားလ်က္ရွိေသာ အဓမၼဝါဒီဂုိဏ္းႀကီးကုိ ေစာဒနာမႈျပဳႏုိင္ရန္ ႏႈိးေဆာ္လႊာ ေရးသားစဥ္ကပင္--

''ဤကဲ့သုိ႔ေသာ သာသနာဖ်က္မည့္ အဓမၼဝါဒမ်ားကုိ ေဖၚထုတ္ႏုိင္ဖုိ႔ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားထံ သိခြင့္ရေအာင္ တင္ျပေပးဖုိ႔ အေရးတႀကီး လုိအပ္ေနပါၿပီ။ သုိ႔မွသာ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားက ဓမၼ/အဓမၼ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ၾကမည္ မဟုတ္ပါေလာ။ ထုိ႔ျပင္ ယခုအခါ အႀကီးအက်ယ္ ျဖန္႔ေဝလ်က္ရွိသည့္ ေတာင္တြင္းႀကီးရွင္ဥကၠ႒ဝါဒမ်ားလည္း ရွိပါေသးသည္။ ဆူးေလဓမၼကထိကႀကီးဦးျမင့္သိန္း၏ အဓမၼဝါဒမ်ားလည္း နာမည္အသစ္ျဖင့္ ေခတ္စားလာလ်က္ ရွိေနပါသည္။ အျခားအျခားေသာ အဓမၼဝါဒေဟာင္းမ်ားလည္း ေခါင္းျပဴလာလ်က္ ရွိေနၾကပါသည္။ တစ္ေခတ္တစ္ခါဆီက အဓမၼဝါဒျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သံဃမဟာ နာယကဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားက ဆုံးမၿပီး သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္က ဝန္ခံၿပီး ျဖစ္ပါလ်က္ ျပန္ေပၚလာၾကပါေသးသည္။

ထုိစဥ္က တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေတာ္မူခဲ့ၾကသည့္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအတြက္ ပင္ပန္းရက်ိဳး အထင္ေလစြတကား။ ေစာဒနာလႊာ ျပဳစုတင္ျပေပးခဲ့ၾကသည့္ သာသနာ့သားေကာင္း ေစာဒကမ်ားအတြက္လည္း အက်ိဳးမရွိ ျဖစ္ရေလစြတကား။
ဗုဒၶဘာသာဝင္ ဒကာဒကာမ်ားအတြက္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ၿမဲ က်ေရာက္ေနေလစြ တကား။

''ဤကဲ့သို႔ အဓမၼ ဝါဒေဟာင္းမ်ား ျပန္ထလာလွ်င္ျဖစ္ေစ - အဓမၼဝါဒအသစ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာလွ်င္ျဖစ္ေစ အခ်ိန္မီေဖၚထုတ္ႏုိင္ဖို႔ အဓမၼဝါဒ ေဖၚထုတ္တားဆီး ဖယ္ရွားေရးအဖြဲ႕တစ္ခုခု ရွိသင့္ေနပါၿပီ။ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ သာသနာေတာ္၌ က်ေရာက္လာမည့္ ေဘးတုိ႔ကုိ ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ (စာေရးသူတုိ႔ႏွင့္တကြ) သာသနာ့ဝန္ထမ္း ရဟန္းေတာ္တုိ႔မွာ တာဝန္ႀကီးတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတိျပဳမိဖြယ္ရာ ရွိပါသည္။ ဤတာဝန္ႀကီးကုိ စဥ္ဆက္မျပတ္ ထမ္းေဆာင္သြားႏုိင္ရန္ တစ္ပါးေကာင္း - တစ္ပါးလုပ္-အေနျဖင့္ မည္သူမွ် မျဖစ္ႏုိင္ေကာင္းပါ။

ထုိ႔ေၾကာင့္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္သူရဟန္းေတာ္မ်ား၏ ပါဝင္မႈ အဆက္အသြယ္ ျပဳမႈမ်ားကို မျဖစ္မေန လုိအပ္လ်က္ ရွိေနပါသည္။ သာသနာေတာ္၌ ရွင္ဥကၠ႒၏ အဓမၼဝါဒ က်ေရာက္ခဲ့ဖူးၿပီ။ အျမစ္ျပတ္ေအာင္ သုတ္သင္ရန္ ခက္ခဲလွသည္။ သာသနာေတာ္၌ ရွင္ဥပဂုတၱပူေဇာ္ျခင္းဝါဒ ျပန္႔ပြါးခဲ့ဖူးၿပီ။ အမွားကုိအမွန္ျပင္ရန္ ခက္ခဲလွသည္။ သာသနာေတာ္၌ သမၺဳဒၶရာဇာဆုိသည့္ ပုဂိၢဳလ္ေၾကာင့္ သမၺဳဒၶရာဇာအဓမၼဝါဒ ေပၚထြန္းခဲ့ဖူးၿပီ။ အျမစ္ျပတ္သြားခဲ့ၿပီ။ ဤသို႔လွ်င္ သက္တမ္းရွည္အဓမၼဝါဒ၊ သက္တမ္းတုိအဓမၼဝါဒဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ေဖၚထုတ္ႏုိင္မႈသည္ျမန္လွ်င္ ဝါဒီဦးေရ မမ်ားေသးျခင္းေၾကာင့္ အားေသး၍ အျမစ္ျပတ္သြားပါသည္။ အခ်ိန္ၾကာမွသာ ေဖၚထုတ္ႏုိင္ပါက ဝါဒီဦးေရမ်ားၿပီ ျဖစ္၍ အားႀကီးေနျခင္းေၾကာင့္ ေနာင္တစ္ေခတ္မွာ ျပန္ျဖစ္လာတတ္ပါသည္။ အားယူ၍ျပန္ထလာတတ္ပါသည္။

မွန္၏။ ယခုအခါတြင္ ရွင္ဥကၠ႒ဝါဒျဖန္႔ စာအုပ္မ်ားကို ပန္းဆုိးတန္း အေရာင္းဆုိင္မ်ားမွာေရာ မႏၲေလးၿမိဳ႔ ညေစ်းတန္းႏွင့္ နာမည္ႀကီးစာအုပ္ ေဟာင္း-အေရာင္းဆုိင္မ်ားမွာပါ ဝယ္ယူ၍ ရရွိျခင္းသည္ပင္ သက္ေသျဖစ္ပါေတာ့သည္။ ဤျဖန္႔ေဝေနသည့္ ျမင္ကြင္းမ်ားကို ၁၃၄၃(၁၉၈၁)ခုႏွစ္က ရွင္ဥကၠ႒ဝါဒ အဓမၼျဖစ္ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ေတာ္မူခဲ့ၾကသည့္ ဆရာေတာ္ႀကီး (ဘဒၵႏၲေဃာသိတာဘိဝံသ၊ ဘဒၵႏၲဇဝနာဘိဝံသ၊ ဘဒၵႏၲဓမၼာဘိဝရ၊ ဘဒၵႏၲ ကုမာရာဘိဝံသ၊ ဘဒၵႏၲဉာဏိက)တုိ႔ ျမင္ေတြ႕ၾကရလွ်င္ အဘယ္သုိ႔ ရွိေတာ္မူၾကမည္နည္း။

ထုိစဥ္က ေစာဒကအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေတာ္မူခဲ့ၾကေသာ ဆရာေတာ္ႀကီး (ဦးစႏၵိမာ၊ ဦးပညာသီဟ၊ ဥိးဝိသုဒၶ၊ ဦးပညာသာမိ)တုိ႔ ျမင္ေတြ႕ၾကရလွ်င္ အဘယ္သုိ႔လွ်င္ အက်ိဳးရွိေၾကာင္း ဝန္ခံႏုိင္ ေတာ့အံ့နည္း။

အဓမၼဝါဒျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ခံၿပီးေသာအခါ ႏုိင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယက ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ တံဆိပ္ေတာ္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳခံရေသာ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ားကို စာနယ္ဇင္းတုိ႔မွာ ထည့္သြင္းေဖၚျပႏုိင္သည္အထိ လည္းေကာင္း၊ ေနာင္ကာလမွာ နာမည္ေဟာင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ နာမည္သစ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ ျပန္ထလာလွ်င္လည္း အမႈေဟာင္း အမႈသစ္တြဲလ်က္ တင္ျပႏုိင္သည္အထိလည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ဖြယ္ရာ ရွိပါသည္'' ဟူ၍ ေရးသားတင္ျပခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

၀ိဘဇၨ၀ါဒီ

Saturday, September 19, 2009

လူေျပာမ်ားေနသည့္ ဒီေဂ် ေဂ်း ၏ ဓာတ္ပုံ အင္တာနက္ေပၚတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ သရုပ္ေဆာင္၊ အဆုိေတာ္ လူငယ္မ်ား၏ လူေျပာမ်ားစရာျဖစ္ဖြယ္ ရိုက္ကူးထားၾကေသာ ဓာတ္ပုံမ်ားမွာ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚတြင္ မၾကာခဏဆုိသကဲ့သုိ႔ ေပၚထြက္လာမႈမ်ားရွိေနသည္။

ၿပီးခဲ့ေသာ လအနည္းငယ္က ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ မင္းေမာ္ကြန္းႏွင့္ ဓာတ္ပုံဆရာ ၀ဏၰခြာနီးတုိ႔ သူငယ္ခ်င္းတသုိက္ သကၤန္း၀တ္၍ ေဆးမင္ေၾကာင္မ်ားျဖင့္ ရုိက္ကူးထားေသာ ဓာတ္ပုံမ်ားေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူတုိ႔၏ ေ၀ဖန္ ျပစ္တင္ ျခင္းကုိခံခဲ့ရၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပ မီဒီယာမ်ားမွတဆင့္  ျပည္သူတုိ႔ကုိေတာင္းပန္ရသည္အထိ ျဖစ္ခဲ့သည္။


ယခုလတ္တေလာတြင္လည္း ဒီေဂ် ေဂ်းသည္ ဟစ္ပ္ေဟာ့ပ္ လူငယ္မ်ား၏၀တ္စားဆင္ယင္ပုံမ်ိဳးျဖင့္ ဗုဒၶ ၏ မုျဒာ (လက္ေတာ္ဟန္ထား)ႏွင့္ အာသန( ေျခေတာ္ဟန္ထား)၊ခႏၶာကုိယ္မွ ေရာင္ျခည္ေတာ္မ်ား ကြန္႔ျမဴးေနသည့္ ကုိယ္ဟန္ အေနအထားကုိ ျပဳလုပ္ထားသည့္ ဓာတ္ပုံသည္ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ပ်ံ႕ႏွ႔ံလ်က္ရွိသည္။

“မ်ိဳးခ်စ္ျမန္မာ”ဟူေသာ  အင္တာနက္သတင္းစာမ်က္ႏွာတခုတြင္ “ျမတ္စြာဘုရားကုိ ေစာ္ကားတဲ့ DJ Jay” ဟူသည့္ ေဆာင္းပါး၌ “ခုေခတ္လူငယ္ေတြ ေခတ္မီလာၾကတာ ႀကိဳဆုိပါတယ္။အင္တာနက္ ရဲ႕ ေက်းဇူးေၾကာင့္လည္း လူငယ္ ေတြ အမ်ားႀကီးမ်က္စိပြင့္ နားပြင့္ ျဖစ္လာခဲ့တာေကာင္းပါတယ္၊ဒါေပမယ့္ ဘယ္ေလာက္ေခတ္မီမီ လူသား က်င့္၀တ္နဲ႔ ဘာသာကိုင္းရႈိင္းျခင္းဆိုတာကေတာ့ မေမ့ေပ်ာက္သင့္ပါဘူး”စသည္ျဖင့္ ေ၀ဖန္ေရးသားထားသည္။

အဆုိပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဒီေဂ် ေဂ်းက “က်ေနာ့္ ယုံၾကည္မႈနဲ႔ က်ေနာ္ အၿမဲတမ္းတရားထုိင္တယ္။ အဲဒီလုိ ထုိင္ ေနတဲ့ပုံကုိလည္း က်ေနာ့္ရဲ႕ ဘေလာ့ေပၚတင္ထားတယ္။ အဲဒါကုိ ဘယ္က ဘယ္လို ခုိးၿပီးတင္လုိက္သလဲဆုိတာေတာ့ က်ေနာ္လည္းမသိဘူး။ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ ဒီကိစၥကုိ ဘာမွက်ေနာ္ ေခါင္းထဲထည့္မထားဘူး”ဟု ဧရာ၀တီကိုေျပာသည္။

အင္တာနက္ေပၚတြင္ ပ်ံ႕သည္မွာလည္းျဖန္႔သူရွိ၍ ပ်ံ႕ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ မနာလုိ၍ ျဖန္႔ျခင္းလည္းျဖစ္ႏုိ္င္ေၾကာင္း၊ အ ေတြးအေခၚမ်ား ဉာဏ္မ်ား သိမ္ငယ္သျဖင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တရားထုိင္ျခင္းဆုိသည္မွာ မည္သူ မဆုိ ထုိင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း ၎ကဆက္ေျပာသည္။

“က်ေနာ္ ယုံၾကည္တယ္ဆုိတာ ဗုဒၶရဲ႕အဆုံးအမကုိ ယုံၾကည္တာေလ။ ပုံေတြ၊ရုပ္တုေတြကုိ ယုံၾကည္တာ မဟုတ္ဘူး” ဟု ဒီေဂ် ေဂ်းက ဆုိသည္။
ဒီေဂ် ေဂ်းႏွင့္နီးစပ္သူတဦးက“သူနဲ႔ အဆင္မေျပတဲ့ ေကာင္ေလးတေယာက္က လုပ္လုိက္ တာ လက္လြန္သြားတာပါ” ဟု ေျပာသည္။

ဒီေဂ် ေဂ်းသည္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ဒီေဂ်အျဖစ္လုပ္ကုိင္လာခဲ့ၿပီး ၂၀၀၄ ၀န္းက်င္ခန္႔မွ စတင္၍ သားစုိးႏွင့္ အတူ “ေရာသမေမႊ”ဟူသည့္ Remix အေခြကို ပထမဆုံးအေနျဖင့္ထုပ္လုပ္ခဲ့ၿပီး လူသိမ်ားလာခဲ့သည္။

၎ထြက္ရွိခဲ့ၿပီးေသာ Remix အေခြမ်ားမွာ House Vibration 60 second ၊ X Vibration ၊ ေရာသမေမႊ ၊ ျမန္မာ DJ အေကာင္းစား Remix ၊ DJ Jay ABCD ၊ သမၻာရ (Sanbara) စသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။

သူ႕အတြက္ ကိုယ့္အတြက္

ဗုဒၶဘာသာေလာကမွာ မိမိကိုယ္၌က အက်င့္မရွိဘဲ သူမ်ားကို ေဟာေျပာေနသူေတြ အမ်ားႀကီးေတြ႔ခဲ့ဖူးပါတယ္။ အဲလို အေျပာခံလိုက္ရတဲ့လူမ်ားခင္ဗ်ာ သူတုိ႔ဘယ္လိုေတြးလိုက္ၾကမယ္မသိဘူ။ အခု သည္ပိုစ့္က ဖိုးသူေတာ္ရဲ႕အျမင္နဲ႔ နည္းနည္းပါးပါးေတြးစရာ ေတြကို စာဖတ္သူတို႔႔ ရရွိေအာင္လို႔ပါ။
တစ္ခါတုန္းက ရြာတစ္ရြာမွာ ဖိုးသူေတာ္ႀကီး တစ္ဦးရွိခဲ့တယ္။ သူက တရားဓမၼလည္း အေတာ္ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္ နားလည္ထားေတာ့ ရြာမွာ ဖိုးသူေတာ္ တရားလည္း ဘုန္းႀကီးေဟာတဲ့တရားလို ရြာသူ ရြာသားေတြ အေလးဂ႐ုျပဳၾကရွာတယ္။ ဖိုးသူေတာ္ဟာ ရြာမွာဆိုရင္ အေလးစားခံပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအေနနဲ႔ ရွင္သန္ေနရင္း တစ္ေန႔ေတာ့ တရားလည္ေဟာၿပီး ရသမွ် ဓမၼပူဇာကို အိပ္ေထာင္ထဲထည့္လို႔ ဖိုးသူေတာ္ဟာ သူသြားထိုင္ေနက် ေရကန္ေဘး ခ်ဳံပုတ္မွာ ထိုင္ရင္း မွ်ားေနက် ငါးမွ်ားတံကို အစာတပ္ ၿငိမ္သက္စြာ ငါးမွ်ားေနပါေတာ့တယ့္။ လူသူမရွိ ဘယ္သူမွမရွိဘူးလို႔ ထင္ထားတဲ့ အဲသည္ေနရာမွာ ႏြားေပ်ာက္လိုက္ရွာတဲ့ ဖိုးတာဆိုသူက မဆီမဆိုင္ ဖိုးသူေတာ္ငါးမွ်ားတဲ့ေနရာကို ေရာက္လာခဲ့တယ္။ ဖိုးသူေတာ္ ငါးမွ်ားေနတာကို ျမင္ေတာ့ ဖိုးတာဟာ ရြာသားေတြကိုေခၚၿပီး ဖိုးသူေတာ္ကို ၀ိုင္းဖမ္းၾကပါေလေရာ။ ၀ိုင္းဖမ္းၿပီးေတာ့ ဖိုးသူေတာ္ကို သူတို႔က “သူမ်ားက် သူ႔အသက္မသတ္ရေလး ဘာေလး ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္တရားေဟာၿပီး ဦးသူေတာ္က ဘာလို႔ငါးလာမွ်ားတာလဲ´´လို႔ အမ်က္မာန္နဲ႔ ၀ိုင္းေျပာၾကပါေလေရာ။ ဒီေတာ့ ဖုိးသူေတာ္က “ဟ.. တရားေဟာတယ္ဆိုတာ နင္တို႔အတြက္ ငါေဟာတာ၊ တရားက နင္တို႔အတြက္ (ေရထဲခ်ထားတဲ့ ငါးမွ်ားတံကိုလက္ညိဳးထိုးၿပီးေတာ့) ဒါက ငါ့အတြက္´´လို႔ ေအးေအးေဆးေဆးပဲ အေျဖေပးလိုက္ပါေတာ့တယ္။
ပံုျပင္ကေတာ့ ဒါပါပဲ။ ဖိုးသူေတာ္ မွန္သလား မွားသလား ဘယ္လိုျမင္ၾကမယ္မသိဘူး။

ၾသစေၾတးလ်ကလူေတြ ကံေကာင္းပံုမ်ား အခန္း (၁၂)

အခန္း (၁၂)


''ဦးေကာသလႅတို႔ကေတာ့- ဆရာေကာင္း ေတြ႔ခဲ့ရေတာ့ ငယ္ငယ္ကတဲက ခ်ာတိတ္ကေလးကတဲက အေမ့ရင္ခြင္ထဲမွာ ဒီလုိ စာေပေတြကို သိခဲ့တာ။ ေနာက္လဲ ဘာမွမခက္ခဲဘူး။ နားလည္ခဲ့တာပဲ။


''ၾသစေၾတးလ်ကလူေတြ ကံေကာင္းလုိ႔ ဒီလုိတရားကို လြယ္ကူစြာနဲ႔ သေဘာေပါက္ခြင့္ရႏိုင္ၾကတာပဲ။ ဒီေလာက္ သေဘာေပါက္သြားရင္ ဒါက ဒႆနသမၸဒါမ်က္လံုးပဲ။ အေျခခံအဆင့္ ၿပီးသြားတာပဲ။


''ဒီမွာမို႔လုိ႔ တစ္ခါတဲနဲ႔ ဒီေလာက္အထိ နားလည္ေအာင္ ထိထိမိမိ ေဟာေပးတာပါ။ တျခားေနရာမွာဆုိရင္ ေနာက္ေန႔အတြက္ ထားပါေသးတယ္။ ဒီေလာက္အထိ တစ္ခါတဲ မေပးေသးပါဘူး'' ဟူ၍


Wednesday, September 16, 2009

ဆူးေလဦးျမင့္သိန္း၏ ေထရဝါဒအမည္ခံႏွင့္ ပါတ္သက္၍

ၫႊန္ၾကားလႊာအမွတ္ (၅ဝ)
ဆူးေလဦးျမင့္သိန္း၏ ေထရဝါဒအမည္ခံ တရားဓမၼမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍
လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ၫႊန္ၾကားျခင္း

(၂၂၊ ၂၊ ၈၃) (၁ဝ၊ ၁၁၊ ၄၄)

၁။ ဆူးေလဦးျမင့္သိန္း၏ ေထရဝါဒအမည္ခံ တရားဓမၼမ်ားသည္ ဝိနည္းဓမၼကံ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား အခန္း(၇) အပိုဒ္(၅၇) အရ ႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိသံဃာ့ဝန္ေဆာင္ ဆရာေတာ္မ်ားသာ ပါဝင္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ သီးျခား ဝိနည္းဓုိရ္ အဖြဲ႕ျဖင့္ စိစစ္၍ ဆုံးျဖတ္ေပးသင့္ေသာ တရားဓမၼမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ရာတြင္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ စုဒိတကမ်ား မရွိေတာ့၍ ႏုိင္ငံေတာ္ သီးျခားဝိနည္းဓုိရ္ အဖြဲ႕ျဖင့္ မစိစစ္ေတာ့ဘဲ သံဃာ့အဖြဲ႔ အစည္းအေျခခံ စည္းမ်ဥ္း အခန္း(၁၃) အပုိဒ္(၈၉)ႏွင့္ သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္းလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား အခန္း(၁၆) အပုိဒ္(၁၃၁)၊ (ဆ) (စ်) (ည) (ဋ)တုိ႔အရ ဆူးေလဦးျမင့္သိန္း၏ ေထရဝါဒအမည္ခံ တရားဓမၼမ်ားကုိ ပထမအႀကိမ္ ႏုိင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕ (၄၅)ပါးစုံညီ ဒသမအစည္းအေဝးက ေဆြးေႏြးစိစစ္၍ အဓမၼဝါဒ၊ အဝိနယဝါဒမ်ားအျဖစ္ ဆုံးျဖတ္သတ္မွတ္ၿပီး ယင္းအဓမၼဝါဒမ်ားကုိ ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းလုံး၌ တားျမစ္ပိတ္ပင္ေစေရးအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ သံဃနာယက အဖြဲ႔မ်ားသုိ႔ ၫႊန္ၾကားရန္ႏွင့္ ေထရဝါဒဟူေသာ အမည္ကုိ ျဖဳတ္ပယ္ေစရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။

၂။ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ၿမိဳ႕နယ္သံဃနာယကအဖြဲ႕မ်ားသည္ မိမိတို႔ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း၌ ဆူးေလဦးျမင့္သိန္း၏ ေထရဝါဒ အမည္ခံတရားဓမၼမ်ားကုိ ေဟာေျပာခြင့္၊ ျဖန္႔ခ်ိခြင့္ မျပဳၾကရန္ႏွင့္ ထုိတရားဓမၼမ်ား၌ သက္ဝင္ယုံၾကည္ၾကေသာ ရဟန္း၊ သာမေဏမ်ားႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား ရွိပါက ထုိပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ ၿမိဳ႕နယ္ သံဃနာယက အဖြဲ႕တည္ရာဌာနသုိ႔ ပင့္ေဆာင္ ေခၚယူ၍ ေအာက္ပါအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ၫႊန္ၾကားလုိက္ပါသည္။

(က) ဆူးေလဦးျမင့္သိန္း၏ ေထရဝါဒအမည္ခံ တရားဓမၼတုိ႔ကုိ အဓမၼဝါဒ၊ အဝိနယဝါဒအျဖစ္ ႏုိင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယက အဖြဲ႕ ၄၅-ပါးစုံညီ ဒသမအစည္းအေဝးက ဆုံးျဖတ္ထားသည့္အတုိင္း လုိက္နာ၍ ထုိဝါဒကုိ စြန္႔လႊတ္ပါေၾကာင္း၊

(ခ) ယခုအခ်ိန္မွစ၍ ေနာင္အနာဂတ္ကာလ၌လည္း ထုိအဓမၼဝါဒ၊ အဝိနယဝါဒမ်ားကို ေဟာေျပာျခင္း၊ ေရးသားျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ တိက္ေခြဖြင့္ျခင္း၊ သင္တန္းေပးျခင္း-စသည္တုိ႔ကုိ မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္လည္း ျပဳလုပ္ၾကမည္ မဟုတ္သည့္အျပင္ မိမိတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္သူမ်ားကုိလည္း ျပဳလုပ္ေစၾကမည္ မဟုတ္ပါေၾကာင္း၊

(ဂ) ဆူးေလဦးျမင့္သိန္း၏ ေထရဝါဒအမည္ခံ တရားဓမၼဆုိင္ရာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား၊ တိတ္ေခြမ်ား၊ အထိမ္းအမွတ္မ်ား- စသည္တုိ႔ကုိ မိမိတုိ႔ဆုိင္ရာ သံဃနာယကအဖြ႕ဲသုိ႔ အပ္ႏွံမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

(ဃ) က်ိဳကၠစံ ေထရဝါဒ သာသနရကၡိတ သံဃာ့အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဆုိင္းဘုတ္ႏွင့္ ဆုိင္ရာအဖြဲ႔ခြဲ ဆုိင္းဘုတ္မ်ားမွ ေထရဝါဒဟူေသာ ေဝါဟာရကုိ ျဖဳတ္ပယ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

(င) ထုိဝါဒႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား ရွိပါက ထုိအသင္းအဖဲြ႕မ်ားကုိ ဖ်က္သိမ္းၾကမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

မွတ္ခ်က္။ ။(၁) အထက္ပါအတုိင္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ဆုိင္ရာအဓမၼဝါဒီ၊ အဝိနယဝါဒီ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ၿမိဳ႕နယ္ သံဃနာယက အဖြဲ႕ေရွ႕ေမွာက္၌ ကုိယ္တုိင္ ပဋိညာဥ္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထုိးေစရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အကယ္၍ ထုိဝါဒ၌ သက္ဝင္ယုံၾကည္သူအျဖစ္ စာရြက္စာတမ္း သက္ေသခံ အေထာက္အထားအရ မထင္ရွား၍ ''မိမိတုိ႔သည္ ထုိဝါဒ၌ သက္ဝင္ယုံၾကည္သူမ်ား မဟုတ္ၾကပါ''ဟု ျငင္းဆုိေနပါက ထုိဝါဒ၌ သက္ဝင္ယုံၾကည္သူ မဟုတ္ေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထုိးေစရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

သုိ႔ေသာ္ မူလကပင္ ဆူးေလဦးျမင့္သိန္းဝါဒ၌ သက္ဝင္ယုံၾကည္သူအျဖစ္ စာရြက္စာတမ္း သက္ေသခံ အေထာက္အထားအရ ထင္ရွားပါလ်က္ လက္မွတ္ထုိးရမည္ကုိ ေၾကာက္၍ ယခုမွ ျငင္းဆုိသူမ်ားကိုမူ ဤ ၫႊန္ၾကားခ်က္အတုိင္း လက္မွတ္ထုိးေစရမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။

(၂) ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အခက္အခဲရွိပါက သက္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႕ေကာင္စီႏွင့္ ညိႇႏႈိင္း၍ ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။

၃။ မိမိတုိ႔ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ ဆူးေလဦးျမင့္သိန္း၏ ေထရဝါဒအမည္ခံ တရားဓမၼမ်ား၌ သက္ဝင္ယုံၾကည္ၾကေသာ ရဟန္းရွင္လူတုိ႔ ရွိၾကသျဖင့္ ဤၫႊန္ၾကားလႊာအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ၿပီးပါက ေဆာင္ရြက္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕သုိ႔ တင္ျပေလွ်ာက္ထားၿပီး မိမိတို႔ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္/တုိင္း သံဃနာယကအဖြဲ႔သုိ႔ မိတၱဴေပးပုိ႔ရန္ ထပ္မံၫႊန္ၾကားလုိက္ပါသည္။

ဘဒၵႏၲဣႏၵာစာရ ဘဒၵႏၲေတေဇာဘာသာဘိဝံသ
(အဘိဓဇမဟာရ႒ဂု႐ု)
ဥကၠ႒ဆရာေတာ္ တြဲဖင္အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ဆရာေတာ္


***************

အထက္ပါၫႊန္ၾကားလႊာတုိ႔တြင္ အခ်ဳပ္ကုိၾကည့္လွ်င္

၁။ ဆူးေလဦးျမင့္သိန္း၏ ေထရဝါဒအမည္ခံတရားဓမၼမ်ားကုိ အဓမၼဝါဒ၊ အဝိနယဝါဒမ်ားအျဖစ္ ဆုံးျဖတ္- သတ္မွတ္ထားၿပီး ျဖစ္သည္ဟု ေတြ႕ျမင္ၾကရပါသည္။

၂။ ယင္းအဓမၼဝါဒ၊ အဝိနယဝါဒမ်ားကို ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းလုံး၌ တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားၿပီး ျဖစ္သည္ဟု ေတြ႕ျမင္ၾကရပါသည္။

၃။ ဆူးေလဦးျမင့္သိန္း၏ ေထရဝါဒအမည္ခံတရားဓမၼမ်ားကို ေဟာေျပာခြင့္၊ ျဖန္႔ခ်ိခြင့္၊ မျပဳၾကရဟု ေတြ႔ျမင္ၾကရပါသည္။

၄။ ယင္းအဓမၼဝါဒ၊ အဝိနယဝါဒမ်ားကုိ ေဟာေျပာျခင္း၊ ေရးသားျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ တိတ္ေခြဖြင့္ျခင္း၊ သင္တန္းေပးျခင္း စသည္တုိ႔ကို ကုိယ္တုိင္လည္း မျပဳၾကရ။ ပတ္သက္သူမ်ားကုိလည္း မျပဳလုပ္ေစရဟု ေတြ႕ျမင္ၾကရပါသည္။

ေဆာင္ရြက္ေတာ္မူခဲ့ၾကေသာ ဆရာေတာ္ႀကီး (ဦးစႏၵိမာ၊ ဦးပညာသီဟ၊ ဥိးဝိသုဒၶ၊ ဦးပညာသာမိ)တုိ႔ ျမင္ေတြ႕ၾကရလွ်င္ အဘယ္သုိ႔လွ်င္ အက်ိဳးရွိေၾကာင္း ဝန္ခံႏုိင္ ေတာ့အံ့နည္း။

...အဓမၼဝါဒျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ခံၿပီးေသာအခါ ႏုိင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယက ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ တံဆိပ္ေတာ္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳခံရေသာ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ားကို စာနယ္ဇင္းတုိ႔မွာ ထည့္သြင္းေဖၚျပႏုိင္သည္အထိ လည္းေကာင္း၊ ေနာင္ကာလမွာ နာမည္ေဟာင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ နာမည္သစ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ ျပန္ထလာလွ်င္လည္း အမႈေဟာင္း အမႈသစ္တြဲလ်က္ တင္ျပႏုိင္သည္အထိ လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ဖြယ္ရာ ရွိပါသည္''ဟူ၍ ေရးသားတင္ျပခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

အသိေပးခ်က္အမွတ္စဥ္ (၃)
အထက္ပါတင္ျပခ်က္တုိ႔ကုိ ၁၃၆၉-ခုႏွစ္၊ နယုန္လျပည့္ေက်ာ္(၄)ရက္ (၃.၆.၂ဝဝ၇) တနဂၤေႏြေန႔မွစ၍ စီစဥ္ေရးသားၿပီး မၾကာမီအတြင္းမွာပင္ ႏုိင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယက ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ သာသနာေရး အရာရွိမ်ားထံသို႔ အသိေပးတင္ျပခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ မဟာနာယက ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားကလည္း အေရးတယူ ရွိေတာ္မူၾကလ်က္ သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရအႀကီးအကဲတုိ႔ကလည္း ဂရုျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ ဥကၠ႒ဆရာေတာ္ႀကီးက (၂)ႀကိမ္တုိင္တုိင္ ၾသဝါဒေပးၿပီး ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ပါသည္။ သာသနာေရးဝန္ႀကီးကလည္း ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ၾသဝါဒေတာ္အား ေလွ်ာ္ေသာ ေလွ်ာက္ထားခ်က္မ်ားျဖင့္ ျဖစ္လာမည့္ကိစၥတုိ႔ကုိ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးလုိေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ဒုတိယအႀကိမ္ ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ထားသည့္ ၾသဝါဒေတာ္မ်ားကို သတင္းစာမွ ကူးယူ၍ ဆက္လက္ေလွ်ာက္ထားတင္ျပလုိပါေသးသည္။ ဝန္ႀကီး၏ ေလွ်ာက္ထားခ်က္တုိ႔ကုိလည္း အသိအမွတ္ျပဳကာ မွတ္တမ္း တင္ထားလုိပါေသးသည္။

၀ိဘဇၨ၀ါဒီ

ဘယ္လိုစီရင္သင့္လဲ

Stop Insulting a Nation or a Religionသီးခံျခင္းဆိုတာ အတိုင္းအတာ တစ္ခုပဲ ရွိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳး ဘာသာ သာသနာကို ထိပါး ေစာ္ကားလာတဲ့ အရာမွန္သမ် အေျပာင္အပ်က္သေဘာနဲ႕ေတာင္ သီးခံနိုင္စရာ အေၾကာင္းလုံုး၀ မရွိပါ။ Face Book မွာ ေတြ႕လိုက္ရတဲ့ ဒီဓာတ္ပံုဟာ ကၽြန္မတစ္ကိုယ္လံုးမွာရွိတဲ့ ေသြးေတြ ပြက္ပြက္ဆူသလို ခံစားလိုက္ရပါတယ္။ ကၽြန္မဘ၀မွာ မွတ္မွတ္ရရ လူျမင္ကြင္းမွာ F ..ur..@&(*)(_++_+__((&$#@@#အစခ်ီျပီး ဆဲမိတဲ့ ေကာ္မန္႕စာကို ခ်က္ျခင္း ေကာက္ေရးမိပါတယ္။

ျမင္တဲ့ေနရာ ထား ၾကား ၾကားတဲ့ေနရာထားခဲ့ သူမ်ား အကုသိုလ္ ကိုယ့္အကုသိုလ္မျဖစ္ေစနဲ႕ သူျပဳတဲ့ ဒဏ္ သူျပန္ခံ လုိက္မယ္ စသျဖင့္ တရားသတိနဲ႕ သီးခံျခင္းတရား ဥေပကၡာျပဳျခင္းေတြနဲ႕ ထားလိုက္မယ္ ဆိုရင္. ပိုဆိုးလာနုိင္မယ္ ထင္ပါတယ္။ ဘာသာတရားတိုင္းဟာ အေလးအျမတ္ တန္ဖိုးထား ကိုးကြယ္ေလးစားတဲ့ အထြဌ္အျမတ္ အနိုင္းမဲ့ တရားေတြပါ။ မိမိတို႕ယံုၾကည္ကိုးကြယ္တဲ့ ဘာသာတရားအေပၚ လူတိုင္းဟာ အသက္ထက္ကို ျမတ္နိုးတာ အမွန္ျဖစ္လို႕ မိမိက ဘာသာမဲ့ဆိုရင္ေတာင္ လူဆိုရင္ လူ႕အသိရွိရမယ္ ထင္ပါတယ္။

သီးခံျခင္း တရားဆိုတာ ကၽြန္မတုိ႕ ကိုးကြယ ္ယံုၾကည္တဲ့ ဗုဒၶဘာသာ တရားမွာ မွာ လူသားတိုင္း လက္ကိုင္ ထားရမယ့္ တရားေပမယ့္ အခုလိုမ်ိဳး ကိုယ့္ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာ၊ သာသနာကို ယုတ္ယုတ္မာမာ ထိပါး ေစာ္ကား သလိုမ်ိဳး ျဖစ္ေနရင္ေတာ့ လံုး၀ သီးခံခႊင့္လႊတ္စရာမရွိပါ။ သီးခံလိုက္မယ္ ဆိုရင္ ဒီ့ထက္ပိုျပီး ေရာင့္တက္ ေစာ္ကား လာနိုင္ပါတယ္။

သီးခံျခင္း မသိခ်င္ ဟန္ေဆာင္လိုက္ျခင္းနဲ႕ ဒီအတိုင္း ထားလိုက္ရံုနဲ႕ျပီးမယ့္ ကိစၥေတြ မဟုတ္ဘူး ဆိုတာ အခုေနာက္ပိုင္း ဘာသာတရားအေပၚ ေစာ္ကားလာတဲ့ ဧာတ္ပံုရိုက္ခ်က္ေတြ ဗီဒီယိုျမင္ကြင္းေတြ ဆက္တုိက္ ထြက္လာတာ သတိထားမိၾကမယ္ထင္ပါတယ္။

ဘုရား မ်က္နွာေတာ္ကို ၀တ္လစ္စလစ္ အေနအထားေတြနဲ႕ မထီမယ့္ျမင္ လုပ္ေနတဲ့အျပင္ ဘုရား ဆင္းတုေတာ္ ေရွ႕မွာ မဖြယ္မရာ အေနအထား ကိုယ္လံုးတီးေတြနဲ႕ ပြတ္သပ္ တြယ္ဖက္ျပီး သီဆိုကျပေဖ်ာ္ေျဖေနတဲ့ စတိတ္ရိူး သီခ်င္းေခြ ေတြလည္း ေတြ႕ရျမင္ရတာ ေဒါသမီးေတြ ဟုန္းဟုန္းေတာက္ရျပီး ေတာ္ေတာ္ စိတ္နာက်င္မိျပီး စိတ္ေရာ ကိုယ္ေရာ ေတာ္ေတာ္ မသက္မသာ ရွိလွပါတယ္။

လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုပိုင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားပိုင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ၊စတာေတြဟာ လြတ္လပ္ျခင္းနဲ႕ ၾကီးျပင္းလာတဲ့ သူေတြအတြက္ ပံုမွန္ ျဖစ္စဥ္ တစ္ခုျဖစ္ေပမယ့္ အရာရာထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းမ်ားနဲ႕ ၾကီးျပင္း လာရတဲ့ ကၽြန္မ တို႕မွာ လည္း လြတ္လပ္ျခင္း ဆိုတာ ငတ္မြတ္လြန္းအားၾကီးလို႕ အသက္ေတြ ေသြးေတြ ဘ၀ေတြ ေပးဆပ္ျပီး လြတ္လပ္ျခင္း ဆိုတာကို ေတာင္းဆိုေနခဲ့ၾကတာျဖစ္တယ္။

ဒါေပမယ့္ ကိုယ့္လြတ္လပ္ျခင္းဟာ အထူးသျဖင့္သူမ်ားကို ထိခိုက္နစ္နာေစနုိင္တဲ့ အျပဳအမူျဖစ္ေနရင္ လံုး၀ကို ခြင့္လႊတ္နုိင္စရာ မရွိပါ။ အထူးသျဖင့္ လူအမ်ား ဆိုင္တဲ့ ဘာသာ သာသနာ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မူမ်ားဟာ အေျပာင္အပ်က္ ပ်က္လံုးထုတ္စရာမဟုတ္ပါ။

တကယ္ေတာ့ ေရးခ်င္တာ ေတြက အရမ္းမ်ားေနပါတယ္ အခုစာေရးေနရင္းေတာင္ ကၽြန္မ စိတ္နွလံုးအစံုက ေသြး ပြက္ပြက္ ဆူေနျပီး လက္ေတြ ေတာင္ တုန္ေနပါတယ္။ .ကိုယ့္အမ်ိဳး ကိုယ့္ဘာသာ ကိုယ့္သာသနာကို ေရွ႕ဆက္ျပီး ဒီလိုမ်ိဳး ထိပါး ေစာ္ကား လာသူေတြကို ဘယ္လို တားဆီးသင့္တယ္ဆိုတာ နည္းလမ္း ရွာသင့္ပါတယ္။ ကိုယ့္ဘာသာ သာသနာ အတြက္ ကိုယ့္မွ မေစာင့္ေရွာက္ မကာကြယ္ရင္ ဘယ္သူေတြက မ်ား လာ ေစာင့္ေရွာက္ မလဲ ဆိုတာ ေမးခြန္းထုတ္သင့္ပါတယ္။ ကိုယ္နဲ႕မဆိုင္ဘူးလို႕ထင္ေနေသး
သေရြ႕ကေတာ့ ေရွ႕ဆက္ ေစာ္ကား လာမူေတြကို ရင္ဆိုင္ လာရမယ္ထင္ပါတယ္။

အဘြားေျပာတဲ့ စကားဌားေျပာရရင္ေတာ့ ဘုရားေစာ္ကားသူေတြ ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္ ကာလာနာ တုိက္ၾကပါေစ လို႕ပဲ က်ိန္စာ တုိက္လိုက္ ခ်င္ပါတယ္.. Read More...
Summary only...

Friday, September 11, 2009

ဟိႏၵဴပံု၀တၳဳ၌ ဓမၼေစတီ၏ဆိုလိုခ်က္ အခန္း (၁၁)

အခန္း (၁၁)

ဟိႏၵဴပံု၀တၳဳ၌ ဓမၼေစတီ၏ဆိုလိုခ်က္
အထက္ပါပံု၀တၳဳထဲက "တကယ္ ငါးမွ်ားေနသူသည္ အနိစၥ-အျမဲမရွိဘူး။ ဒုကၡ= ညႇဥ္းဆဲတယ္။ အနတၱ= အႏွစ္အသားမရွိဘူး ဆိုတာကို သိျမင္သူျဖစ္၏။ ဥပုသ္ေစာင့္ေနသူသည္ အဆိုပါ အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱ ဆိုတာကို မသိျမင္ႏိုင္သူ ျဖစ္၏ " ဟူ၍ ဓမၼေစတီက ဆိုလိုပါသည္။အသိေပးခ်က္အမွတ္စဥ္(၂)

အသိေပးခ်က္အမွတ္စဥ္(၂)

အထက္ပါအသိေပးခ်က္အမွတ္စဥ္(၁)ကုိ ၂ဝဝ၉-ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ(၁)ရက္ေန႔တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သုိ႔ တင္ျပထားေသာ ပစၥဳပၸန္ ကမၼဝါဒ ဗုဒၶဘာသာ အမည္ခံတုိ႔၏ ဝါဒအေပၚတြင္ ေစာဒနာတင္ထားသည့္''သနိဒါနမဟာေစာဒနာ'' တုိ႔အတြက္ အေၾကာင္းခံျဖစ္ေသာ ''ေစာဒနာတုိ႔၏နိဒါန္းႀကီး'' ထဲတြင္ စာမ်က္ႏွာ (၉၉)အတြင္း၌ ထည့္သြင္းေဖၚျပလ်က္ အသိေပးထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

ထုိအသိေပးခ်က္အေပၚတြင္ သက္ဆုိင္ရာအႀကီးအကဲမ်ားက အလြန္အမင္းပင္ စိတ္ဝင္တစား ျဖစ္ေတာ္မူၾကပါသည္။ ေစာဒကဆရာေတာ္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ စာေရးသူတုိ႔အား ထုိထုိပူးတဲြပါ အသိေပးခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသမွ်တုိ႔ကုိ အေသးစိတ္ေဆာင္ရြက္ေပးၾကရန္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကိုလည္း ေပးလာၾကပါ သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ တာဝန္ရွိလာသည့္အေလွ်ာက္ စာေရးသူတုိ႔ ေစာဒကမ်ား အေနျဖင့္လည္း ဆက္လက္၍ စုံစမ္းေလ့လာၿပီး ဓမၼေစတီ ဦးေကာသလႅ ဦးေဆာင္ေနသည့္ အဓမၼဝါဒဆုိင္ရာတုိ႔ကုိ ေစာဒနာျပဳေပးၾကရန္ ပထမဆုံး ဦးစားေပးအေနျဖင့္ စီစဥ္ၾကရပါသည္။

ဆူးေလဦးျမင့္သိန္း၏ အဓမၼဝါဒမ်ားသည္ (၁၃၁၅-၁၃၄၄)ခုႏွစ္မ်ားတြင္ အလြန္ အမင္း ႀကီးထြားလႊမ္းမုိးခဲ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆင္ျခင္ၾကည့္၍ ေတြ႕ျမင္ၾကရပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္းဟူမူ ထုိဂုိဏ္းထုတ္စာအုပ္မ်ားတြင္ ထုိႏွစ္မ်ားအတြင္းက သကၠရာစ္ခုႏွစ္မ်ား ေတြ႕ျမင္ၾကရေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ေဖၚျပရာပါ (၁၃၄၄)ခုႏွစ္တြင္ ဟသၤာတ ငသုိင္းေခ်င္းတုိ႔က ဆရာေတာ္မ်ားက ေစာဒနာမႈေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယက အထံေတာ္သုိ႔ အမႈတြဲမ်ား ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး အဓမၼဝါဒျဖစ္၍ ဖ်က္သိမ္းျခင္း ခံၾကရေၾကာင္းလည္း သိျမင္ၾကရပါသည္။

သို႔ရာတြင္ ဂုိဏ္းေခါင္းေဆာင္တုိ႔က ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္ကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး အသီးသီး ခြဲေဝကာ ေနရာယူလ်က္ ဆက္လက္ အားထုတ္ခဲ့ေၾကာင္းတုိ႔ကုိလည္း ေတြ႕ျမင္ၾကရပါသည္။ ယင္းသို႔အားထုတ္ေနခဲ့ေၾကာင့္ ယခုအခါတြင္ အႀကီးအက်ယ္ စည္ကား တုိးတက္ကာ ျပန္႔ပြါးလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းတုိ႔ကုိလည္း ေတြ႕ျမင္ၾကရၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုတစ္ဖန္ ျပန္လည္၍ အထူး စည္းကားတုိးတက္လာျခင္းသည္ (၁၉၉ဝ)ခုႏွစ္မွ အႀကီးအက်ယ္ စတင္လာေၾကာင္းတုိ႔ကုိလည္း ၾသစေၾတးလ်ား တရားေခြပါ အခ်က္အလက္မ်ားက သက္ေသခံလ်က္ ရွိေနၾကပါသည္။

''ဒႆနသမၸဒါတရားေတာ္(၈)ခ်ပ္တြဲတြင္ ''ေထရဝါဒနည္းစနစ္ကေလးကုိ ကြၽႏု္ပ္ရတယ္။ အဲဒါကုိ ဘယ္သူ႕ကုိေဟာရမလဲဆုိတဲ့အခ်ိန္မွာ အေရးအခင္းက စျဖစ္လာတယ္။ (၁၉၉ဝ)ခုႏွစ္မွာ စျဖစ္လာေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြက ဒုတိယႏွစ္သမားေတြ တတိယႏွစ္ သမားေတြ။ သူတုိ႔က ဘယ္သြားရမွန္း မသိၾကေတာ့ဘူး။ ႏုိင္ငံေရးသမားေပါက္စကေလးေတြေပါ့။ သူတုိ႔ကုိ လက္ခံၿပီး ဝုိင္းဖြဲ႕ၿပီး ဓမၼသင္တန္းေတြ ေပးခဲ့တာက စေဟာျဖစ္တယ္။

ဒီေက်ာင္းသားေတြအားလုံး ဦးေကာသလႅရဲ႕ တပည့္ေတြ ျဖစ္သြားၾကေတာ့မွ တရားေတြကုိ ေဟာဖုိ႔ပြင့္သြားတယ္။ ေက်းဇူးရွိၾကတယ္။ သူတုိ႔က ေထရဝါဒ သင္တန္းေတြကို တက္ေနၾကတယ္။ ေတာခုိစရာလဲ မလုိေတာ့ဘူး။ ဘယ္မွသြားစရာ မလုိေတာ့ဘူး။ သက္ဆုိင္ရာေတြက လာေမးၾကေတာ့ ဒီမွာ ေထရဝါဒဝိပႆနာတရားသင္တန္း ပုိ႔ခ်ေပးေနတာလုိ႔ပဲ ေျပာျပေပးရတယ္''ဟူ၍
ေဟာေျပာထားခ်က္မ်ား အထင္အရွား ရွိေနၾကပါသည္။

အထက္ပါကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍
၁။ ၁၃၄၄-ခုႏွစ္က ႏုိင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကၫႊန္ၾကားလႊာ (၅ဝ)တုိ႔ကုိ ျပန္လည္၍ ေဖၚျပရန္ လုိအပ္သည္ဟုလည္း ထင္ျမင္မိၾကပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၫႊန္ၾကားလႊာမ်ား စာအုပ္အတြင္း စာမ်က္ႏွာ (၁၉၆-၁၉၉)ပါ ၫႊန္ၾကားခ်က္ မ်ားကို ျပန္လည္၍ အျပည့္အစုံ တင္ျပလ်က္ အသိေပးလုိပါသည္။

Wednesday, September 9, 2009

ဥပါဒါန္ေၾကာင့္လား ဥပါဒါနကၡႏၶာေၾကာင့္လား အခန္း (၁၀)

အခန္း (၁၀)

ဥပါဒါန္ေၾကာင့္လား ဥပါဒါနကၡႏၶာေၾကာင့္လား

ေၾသာ္ သာသနာေတာ္အတြင္း ေထရ၀ါဒ ဆိုင္းဘုတ္ေအာက္မွာေတာ့ ဘုရားအသစ္တစ္ဆူ ပြင့္ေတာ္မူေနပါေပါ့


သာသနာကုိတစ္ဖက္တစ္လမ္းမွေစာင့္ေရွာက္ေနသည့္ေ၀ဖန္ေရးစာအုပ္မ်ား

တရားပုိင္ရွင္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားအား ရွိခုိးပါ၏။ တရားေတာ္မ်ားအားရွိခုိးပါ၏။ သံဃာေတာ္မ်ားအား ရွိခုိးပါ၏။


"ရဟန္းတုိ႔ သူတစ္ပါးတုိ႔သည္ ငါ၏အျပစ္ကုိ ျဖစ္ေစ၊ တရား၏အျဖစ္ကုိ ျဖစ္ေစ၊သံဃာ၏အျပစ္ကုိ ျဖစ္ေစ ေျပာၾကလွ်င္ ထုိ(ေျပာၾကရာ၌) သင့္တုိ႔သည္ ရန္ျငိဳးထားျခင္း၊ ႏွလုံးမသာျခင္း၊ စိတ္မေက်နပ္ျခင္း မျဖစ္ေစသင့္။"

"ရဟန္းတုိ႔ သူတစ္ပါးတုိ႔သည္ ငါ၏အျပစ္ကုိျဖစ္ေစ၊ တရား၏အျပစ္ကုိ ျဖစ္ေစ၊ သံဃာ၏အျပစ္ကုိျဖစ္ေစ ေျပာၾကရာ၌ သင္တုိ႔သည္ အမ်က္ထြက္ၾကလွ်င္ နွလုံးမသာၾကလွ်င္ သင္တုိ႔အားသာလွ်င္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ရာ၏။"

"ရဟန္တုိ႔သူတစ္ပါးတုိ႔သည္ ငါ၏အျပစ္ကုိျဖစ္ေစ တရား၏ အျပစ္ကုိျဖစ္ေစ၊ သံဃာ၏အျပစ္ကုိျဖစ္ေစ ေျပာၾကရာ၌ သင္တုိ႔သည္ အမ်က္ထြက္ၾကလွ်င္ ႏွလုံးမသာၾကလွ်င္ သင္တုိ႔သည္ သူတစ္ပါးတုိ႔၏ စကားေကာင္း စကားဆုိးကုိ သိႏုိင္ပါမည္ေလာ။"

"မသိႏုိင္ၾကပါ အရွင္ဘုရား။"

"ရဟန္းတုိ႔၊ သူတစ္ပါးတုိ႔သည္ ငါ၏အျပစ္ကိုျဖစ္ေစ တရား၏အျပစ္ကုိ ျဖစ္ေစ သံဃာ၏အျပစ္ကုိျဖစ္ေစ ေျပာၾကရာ၌ ဤစကားသည္ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း မဟုတ္။ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း မမွန္၊ စင္စစ္အားျဖင့္ ဤအျပစ္သည္ ငါတုိ႔၌ ထင္ရွားမရွိဟု မဟုတ္သည္ကုိ မဟုတ္သည့္အတုိင္း သင္တုိ႔ေျဖရွင္းရမည္။"

(ဒီ။ ျမန္၊၁၊၁၁) ဒီဃနိကာယ္ ျဗဟၼဇာလသုတ္သာသနာကုိတစ္ဖက္တစ္လမ္းမွေစာင့္ေရွာက္ေနသည့္ေ၀ဖန္ေရးစာအုပ္မ်ား


ဗုဒၶ၏ဗုဒၶ၀ါဒ အရွင္ေကာ၀ိဒ(ေယာ) [ဦးေအးေမာင္၏ဗုဒၶႏွင့္ဗုဒၶ၀ါဒက်မ္းေ၀ဖန္ခ်က္]

ပစၥဳပၸန္ကမၼ၀ါဒကုိ စာေပတင္၍စစ္ေဆးခ်က္
ဓမၼေစတီဂုိဏ္းႏွင့္ေနာက္ခံသမုိင္း
ဓမၼေစတီရွင္းတမ္းစာတမ္းလႊာ
လူေသလူျဖစ္၀ိနိစၧယ

သာသနာအရွည္တည္တံ့ေရးအတြက္ ေၾကာင့္ၾကစိုက္၍ မိမိစြမ္းသည့္ဘက္က အမွားအမွန္မ်ားကုိ ေ၀ဖန္ခ်ီးျမွင့္ေရးသားခဲ့ၾက ေရးသားေနဆဲျဖစ္ၾကသည့္ ရဟန္းပုဂၢိဳလ္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ေက်းဇူးတင္စြာျဖင့္ ဦးတင္ကန္ေတာ့ပါသည္။

ဗုဒၶျမတ္စြာသာသနာကုိ တတ္ႏုိင္သမွ် ေစာင့္ေရွာက္ခြင့္ရသျဖင့္ မိမိ၏စိတ္ကုိ ေကာင္းစြာေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္ျပီး အလုိရွိအပ္ေသာ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာသုိ႔ လ်င္ျမန္စြာ ေရာက္ရပါလုိ၏။

သူတို႔ လက္မွတ္ထိုးကုန္ၾကၿပီတဲ့...